สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สิงห์โนนทัน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงภควดี  ปิตะฝ่าย
4. เด็กชายภูมินทร์  ชื่นสว่าง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงค์
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติพล  ประจันศรี
 
1. นางมาลีรัตน์  พรมดี