สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงมนธิตา  กอสุระ
 
1. นางอุรพี  จันทร์ขอนแก่น
2. นางมาลีรัตน์  พรมดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สิงห์โนนทัน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงภควดี  ปิตะฝ่าย
4. เด็กชายภูมินทร์  ชื่นสว่าง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงค์
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงบุญยกร  เล็งเบา
 
1. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติพล  ประจันศรี
 
1. นางมาลีรัตน์  พรมดี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมวงค์
2. เด็กหญิงประกายมุก  เพ็ญการ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญภา
4. เด็กหญิงวัศยา  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงศรัญญา  นาเมืองรักษ์
6. เด็กหญิงสุภาดา  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงอภิษฎา  กุสุมาลย์
8. เด็กหญิงอภิสมัย  ดีนาแซง
9. เด็กหญิงอาริศรา  กงกัน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาลมงคล
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
3. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
4. นางรัชรา  ไชยมูล
5. นางอุรพี  จันทร์ขอนแก่น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวิน  เสมานู
2. เด็กหญิงปริฉัตร  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงสุนิสา   ศรีบูกูล
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรยุทธ  พรมวงค์
2. เด็กชายวิทยา  ชานาเมือง
3. เด็กชายสิทธินันทฺ์  พรมวงค์
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล   เครือน้ำคำ
2. เด็กชายอณัฐดา  ภูมิเลิศ
 
1. นางมาลีรัตน์  พรมดี
2. นางรัชรา  ไชยมูล