สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทบ
 
1. นางกฤตญารตี  กระเบา
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายทัตเทพ  สนิทพจน์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  โพธิ์บุญมา
 
1. นายอำพันธ์  โยธาจันทร์