สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารบรรณ
 
1. นางสุกฤตา  พูลเพิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุุธาริณี  ชมพูพฤกษ์
 
1. นางวชิรญา  สุทธิประภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อยู่ทน
2. เด็กหญิงศิรินันท์  ประเที่ยง
 
1. นายนพดล  จันทราชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิวัติ  มูลสระคู
 
1. นางสาวสุพรรณ  สิงหฬ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  มูลสระคู
 
1. นางสาวสิริโสภางค์  ศรีศาลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงพลอยปภัส  วิระษร
5. เด็กหญิงพิชวรรณ  คงทวี
 
1. นางสาวเด่นนภา  ไผ่โสภา
2. นายนพดล  จันทราชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุรางคณา  ชมภูพฤกษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  คงอยู่
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกอร  จิรชยะลา
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ขันซ้าย
3. เด็กหญิงจิรภัทร์  วงค์ตลาด
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขัติยะสาร
5. เด็กหญิงธณพร  ธุระนิตย์
6. เด็กหญิงธารณา  มิ่งมิตรดี
7. เด็กหญิงมัญฑิตา  สุุทธิแพทย์
8. เด็กหญิงวนัชพร  ศิริโท
9. เด็กหญิงวีรดา  แสนสิมมา
10. เด็กหญิงสุจินันท์  สิงห์สีโว
 
1. นางสาวสายพิน  ขันงาม
2. นางสาวดวงทิพย์  สายกันยา
3. นางสาวศุภรัตน์  สิงห์สีโว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิทย์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โคตุเคน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลพิทักษ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองณะศรี
5. เด็กชายทศพงษ์  โนนแก้ว
6. เด็กชายธนภัทร  สุริสาร
7. เด็กหญิงธนิฎฐา  ลำพาย
8. เด็กหญิงนงพงา  สุวรรณสิงห์
9. เด็กหญิงนลิณี  แสนเลิง
10. เด็กหญิงนารีนาท  โคตรบุตรดี
11. เด็กหญิงนุชจรี  โคสุวรรณ์
12. เด็กชายบารมี  สุภเลิศ
13. เด็กหญิงประภัฏสร  แสนแสง
14. เด็กหญิงปาลิตา  วรวุฒิ
15. เด็กหญิงพรพิพา  ทรัพย์ศิริ
16. เด็กชายพลเอก  พรมวงศ์
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒน์
18. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  สุขเสมอ
19. เด็กชายพุทธชาติ  อินทรี
20. เด็กหญิงภคพร  ตุลากันย์
21. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุนทรวัฒน์
22. เด็กชายภาคภูมิ  เปลี่ยวสงัด
23. เด็กหญิงมุธิตา  จันทรา
24. เด็กชายราชัน  ประเทศ
25. เด็กหญิงวริศรา  โพธิแหบ
26. เด็กชายวัชรพงษ์  ประอันทัง
27. เด็กหญิงศศิวิมล  บูระณะกิติ
28. เด็กหญิงศิริอนันต์  แสนสุข
29. เด็กชายศุภกฤต  ทองพาศ
30. เด็กชายศุภชัย  วงคำแก้ว
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเดช
32. เด็กหญิงสุคนธนรี  ยศอุบล
33. เด็กหญิงสุชาดา  สุขารมย์
34. เด็กหญิงสุภาดา  มาโยทา
35. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพ์วงษ์
36. เด็กหญิงอิสรียา  ผันอากาศ
37. เด็กชายเจษฎา  เนตรหาร
38. เด็กชายเด่นดนัย  ทองเฟื่อง
39. เด็กชายเอกพล  สิงห์บุตรา
40. เด็กหญิงแพรวา  ไชยพิศ
 
1. นางจตุพร  รัตนชัยฤทธิ์
2. นายวสันต์  ไชยตรี
3. นายสุริยันต์  ศรีวิพันธุ์
4. นางสาวเย็นจิต  ฤทธิขันธ์
5. นายพินิจ  สุพรรณโน
6. นางประยูร  สาสร้อย
7. นางนวนละออง  เงินมีศรี
8. นางปิยมาศ  เวียงแก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81 ทอง 14 1. เด็กชายสันติภาพ  โพธิล่าม
 
1. นางวันนา  วาระสิทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัยรัตน์  จินดา
 
1. นางชุติมณฑน์  แสนสุพรรณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายกศิณัฐ  สิงหาไชย
2. เด็กชายณธกรณ์  โประวะ
3. เด็กชายทินกร  มานะที
4. เด็กชายพิชิตชัย  แป้งหอม
5. เด็กชายภควัฒน์  ศรีจันทร์
6. เด็กชายภูมินทร์  จันทร์โชติ
 
1. นายวิทยา  อัคคี
2. นางสาวศุภรัตน์  สิงห์สีโว
3. นายสุวรรณ  อุตมะชะ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  ปานเกิด
2. เด็กชายอนุชิต  เงินมีศรี
 
1. นางลุะมุล  มานะที
2. นางนวนละออง  เงินมีศรี