สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดีบุญมี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โยธาสุภาพ
3. เด็กหญิงอริตรา  ศรีบรรเทา
 
1. นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์
2. นางรัชนี   แตะต้อง