สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดีบุญมี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โยธาสุภาพ
3. เด็กหญิงอริตรา  ศรีบรรเทา
 
1. นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์
2. นางรัชนี   แตะต้อง
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนิภาพรรน  กลางพรม
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  วรรณสิงห์
2. เด็กชายสิทธิพร  กมุทรา
3. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
1. นางนิภาพรรน  กลางพรม
2. นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เสลามาตย์
 
1. นางนิภาพรรน  กลางพรม