สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฬามณี  เต่าทอง
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา   บุญรอด
2. เด็กหญิงพัชรา   แวงวรรณ
3. เด็กหญิงภคภัทร   แดนนาสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  สุนทรา
5. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
6. เด็กชายอิศราพันธ์   บุรพวง
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
2. นางปราณี  สีลาโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลทินี  บุบผาเทพ
2. เด็กชายนนทนัตท์  คชะนันท์
3. เด็กหญิงศิริพร  ประดับเสริฐ
 
1. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
2. นางสาวเสงี่ยม  บุตอัง