สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฬามณี  เต่าทอง
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา   บุญรอด
2. เด็กหญิงพัชรา   แวงวรรณ
3. เด็กหญิงภคภัทร   แดนนาสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  สุนทรา
5. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
6. เด็กชายอิศราพันธ์   บุรพวง
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
2. นางปราณี  สีลาโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยาพร  มงคลชู
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีละคร
3. เด็กชายธนทัต  แสงจันดา
4. เด็กหญิงธิลดา  ประชารุ่ง
5. เด็กหญิงปิ่นกนก  บรรจมาตย์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ร่มเย็น
7. เด็กชายวิศวะ  สณนะ
8. เด็กชายศิวกร  เขตร์บุญเรือง
9. เด็กชายสืบศักดิ์  พัฒนโชติ
 
1. นางสาวเสงี่ยม  บุตอัง
2. นางสาวปัณณพร  ไชยชนะ
3. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลทินี  บุบผาเทพ
2. เด็กชายนนทนัตท์  คชะนันท์
3. เด็กหญิงศิริพร  ประดับเสริฐ
 
1. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
2. นางสาวเสงี่ยม  บุตอัง