สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัสรา  สาคะรินทร์
 
1. นางพิกุล  ชมนึก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ธิทะยะ
2. เด็กชายภูเบศ  ศรีคัทนา
 
1. นางรัตติกานต์  จันทมูล
2. นางสาวอาภาพร  โพธิ์ไพร
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.4 ทอง 9 1. เด็กชายกฤตภาส  พลมั่น
2. เด็กชายนพรัตน์  สินภักดี
3. เด็กชายภูชิต  การินทร์
 
1. นางสาวสยุมพร  สินภักดี