สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.11 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎีกา  เนินภู
2. เด็กชายศรายุทธ  แสงจันสี
 
1. นายภานุ  ศรีหะวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  ปวงสุข
2. เด็กชายจตุพล  คำศรี
3. เด็กชายชลวัฒน์  อัศวภูมิ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  สอนคำเฝือย
5. เด็กหญิงทักษพร  สายรัตน์
6. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยเภา
7. เด็กชายปิยะพงษ์  คัตมี
8. เด็กชายปิยังกูร  คำมาดี
9. เด็กชายวุุฒิศักดิ์  คชลุน
10. เด็กหญิงสิริยากร  เกตุตากแดด
11. เด็กหญิงสิริรัช  เวียงวิเศษ
12. เด็กชายหัสดิน  วิเศษอุตร
13. เด็กหญิงอริษา  โทบ้านซ้ง
14. เด็กหญิงอารยา  วรรณยุทธ
15. เด็กชายเมธา  พรบุญมา
 
1. นายอโณทัย  สินโสภา
2. นางสาวประภาวดี  หาญพละ
3. นางสาวอาภาพร  โพธิ์ไพร
4. นางสาวช่อชบา  อุดคำ
5. นางสาวสถาพร  ทมาตกลาง