สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรพิน  ประหา
 
1. นางสังวาลย์  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงระตินันท์  สืบศรี
 
1. นางรัชฎากร  แก้วมงคล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนโชติ
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เพชรดีคาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นางสุชาดา  ประหา