สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  จุนขุนทด
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตรีทันวา
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นายสงวน  กมลภพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงปานระพี  ชมเชย
2. เด็กชายวรฤทธิ์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แวงวรรณ
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นางเกศแก้ว  นาทองคำ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงกลณี
2. เด็กชายพุทธิกร  จรบุรมย์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พื้นชมภู
 
1. นางเกศแก้ว  นาทองคำ
2. นายราชัญ  งามผิวเหลือง