สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรพิน  ประหา
 
1. นางสังวาลย์  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  จุนขุนทด
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตรีทันวา
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นายสงวน  กมลภพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทัศไนย  ดอนลาดลี
 
1. นางสุชาดา  ประหา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชาคริช  นาก้อนทอง
 
1. นางสุชาดา  ประหา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.59 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  พวงแก้ว
2. เด็กชายมิ่มมงคลชัย  ประดับวรรณ์
 
1. นายสุรพล  คำพรมมา
2. นายสงวน  กมลภพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงระตินันท์  สืบศรี
 
1. นางรัชฎากร  แก้วมงคล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนโชติ
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เพชรดีคาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นางสุชาดา  ประหา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงปานระพี  ชมเชย
2. เด็กชายวรฤทธิ์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แวงวรรณ
 
1. นางนวลละออง  แสงภักดี
2. นางเกศแก้ว  นาทองคำ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงกลณี
2. เด็กชายพุทธิกร  จรบุรมย์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พื้นชมภู
 
1. นางเกศแก้ว  นาทองคำ
2. นายราชัญ  งามผิวเหลือง