สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองขี้ม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.76 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายภานุวรรณ  พิมพุด
 
1. นายโกสี  ภูมิพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาคเชียร
 
1. นางพวงผกา  อัศวภูมิ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  บริบูรณ์
 
1. นางวัชรา  อัศวภูมิ