สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกร  ทรงอาจ
 
1. นายนพพร  กุสุมาลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พึ่งสุข
2. เด็กชายธีรติ  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงมัสยา  นารีโภชน์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
2. นางปัญจา  ศรีกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อุปราจันทร์
2. เด็กหญิงบุษบา  อ่างนุ้ย
3. เด็กหญิงพัชรพร  พรรณมาตย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  แพงคำดี
5. เด็กหญิงภารุณี  เที่ยงทัศน์
 
1. นางนพพร  กุสุมาลย์
2. นายเกียรติ  ไชยนต์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอมมาลา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เมืองพลงาม
3. เด็กหญิงพัชรี  มานัส
4. เด็กหญิงรวินันท์  ใจอุ่น
5. เด็กหญิงรัชนี  บุตรพรม
6. เด็กหญิงรัตนาพร  ขอมเดช
7. เด็กหญิงวิลลิภา  หาญบาง
8. เด็กหญิงศลิษา  แสงชมพู
9. เด็กหญิงอรปรียา  เมฆกกตาล
10. เด็กหญิงเรวดี  อุดมฤทธิ์
 
1. นายแดนชัย  ภูแดนแก่ง
2. นายธรรมวิทย์  บุตรศาสตร์
3. นางจุฑารัตน์  ภูแดนแก่ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  กระอาจ
 
1. นางนพพร  กุสุมาลย์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิศ  จันทน้อย
2. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์สูงเหลา
3. เด็กหญิงชลดา  หอมมาลา
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุภาคำ
5. เด็กหญิงตรีชฎา  อาสาสู้
6. เด็กหญิงปิยนุช  สุนันท์
7. เด็กหญิงพรรณัฐฎา  แสนจันทร์
8. เด็กหญิงรพีพร  จงใจสิทธิ์
9. เด็กหญิงรัตติกาล  โนนบุ
 
1. นางแพทริยา  ทิพย์พิชัย
2. นายนพพร  กุสุมาลย์
3. นายทองอินทร์  กุสุมาลย์
4. นายแดนชัย  ภูแดนแก่ง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีดี
2. เด็กชายจตุพร  บุตรพรม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมผิว
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พึ่งสุข
5. เด็กหญิงนฤมล  ศรีณะลา
6. เด็กชายบัญชา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอินทร์
8. เด็กหญิงบุษกร  พันปอบิด
9. เด็กหญิงภัสสร  กอศักดิ์
10. เด็กชายภูมินทร์  กล้าหาญ
11. เด็กหญิงมัสยา  นารีโภชน์
12. เด็กหญิงราชาวดี  ศรีศิษฎิยางกูร
13. เด็กชายวัชชิระ  ไชยนต์
14. เด็กหญิงศิวิมล  แสงสุด
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สูนทอง
16. เด็กชายสุริยา  สุวงซ์ทอง
 
1. นายปราจีน  ทะศรีละ
2. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
3. นางสาวแพทริยา  ทิพย์พิชัย
4. นายสมชาติ  จุละมะณี
5. นายสมคิด  มณีกรณ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุต  เกตมาชม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  โพธิ์วัง
3. เด็กชายนัฐพงค์  พรรณมาตย์
4. เด็กชายนิรวิชย์  มาโยธา
5. เด็กชายอาทิตย์  จันทน้อย
 
1. นายแดนชัย  ภูแดนแก่ง
2. นายโชคชัย  ห้องแซง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลผาย
 
1. นางวริศรา  มะประไพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายศิวดล  อาสาสู้
2. เด็กชายเดชา  กระอาจ
 
1. นายธรรมวิทย์  บุตรศาสตร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณิศร  อิโน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พวงมาลัย
3. เด็กชายปฏิวัฒน์  เมฆกกตาล
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญทุม
5. เด็กหญิงพัชรพร   ชลเดช
6. เด็กหญิงภาวินี  ดวงแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ภูแดนแก่ง
2. นายแดนชัย  ภูแดนแก่ง
3. นางปัญจา  ศรีกลาง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ศรีกกโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  กองสิงคูณ
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีณะลา
4. เด็กหญิงประกายทิพย์  นารีโภชน์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พันปอบิด
6. เด็กชายสุธาวี  พระสว่าง
 
1. นางจุฑารัตน์  ภูแดนแก่ง
2. นางปัญจา  ศรีกลาง
3. นางชมพู่  พ้นทุกข์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชมนึก
2. เด็กหญิงศุภษร  ประสานแก
3. เด็กหญิงอักษราภัค  แม้มศิริ
 
1. นายวิรัช  รุทโธ
2. นางอุไรวรรณ์  รุทโธ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  อุดมฤทธิ์
2. เด็กชายพังงา  กล้าหาาญ
3. เด็กหญิงสุดารักษ์  เหลาคำ
 
1. นายวิรัช  รุทโธ
2. นางสาวอภิญญา  มะประไพ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิสีดา
2. เด็กหญิงชรัญชนา  สีดามาต
3. เด็กหญิงนันทิตา  โพธิ์ชารี
4. เด็กหญิงปัทมาพร  พระสว่าง
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เพ็งพล
 
1. นางสาวแพทริยา  ทิพย์พิชัย
2. นายปัญจา  ศรีกลาง
3. นางจุฑารัตน์  ภูแดนแก่ง