สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายวีรภัทร  ประทุมชัย
2. เด็กชายศิลา  การินทร์
 
1. นายมรกต  ธวัชชัยดำรง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์  ศรีดี
2. เด็กชายภัทราวุธ  ศรีกกโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  ศรีวงษา
 
1. นายเกียรติ  ไชยนต์
2. นายวิรัช  รุทโธ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพร  พระสว่าง
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ย่อคุ้ม
2. เด็กชายอานันท์กร  สุขสวัสดิ์นำ
 
1. นายธรรมวิทย์  บุตรศาสตร์