สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา   มุกมนตรี
 
1. นางมลิวรรณ  สุจารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมโยธา
 
1. นางนภาพรรณ  สิทธิคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดลญา  ปุญญบาล
2. เด็กหญิงบุษกร  ทิวาพัด
3. เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางเกษมศรี  บุญพรม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  นามฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จรัสแผ้ว
4. เด็กหญิงสิดาพร  วโรรส
5. เด็กหญิงอภัทรา  จงกลาง
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ทิพย์
2. เด็กชายเพชรเอก  เกกาฤทธิ์
 
1. นางปวีณา  ชนะวงศ์
2. นางปวีณา  ชนะวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐลดา  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายรณพีร์  ป้องสีดา
 
1. นางปวีณา  ชนะวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายนนท์วัฒน์   อุทธิยา
2. เด็กชายพีระดนย์   ปาสานาเก
3. เด็กหญิงวริศรา  ปากวิเศษ
 
1. นายชวลิต  อุปปะ
2. นางศิริมา    บึงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ภูมิเขต
 
1. นางอารมณ์  นาก้อนทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญสิต
 
1. นางสาวสาคร   เสียงเพราะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก
 
1. นางสาวสาคร  เสียงเพราะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำคำ
 
1. นางพรรณทิพา  ต้นสวรรค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา   ปักการะเน
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมรินทร์
3. เด็กหญิงพาสุข  สุขสุวรรณ
 
1. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
2. นางศิริมา  บึงจันทร์