สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  เนตรวงษ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  หารภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   โคตรฉวะ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ศรีกกโพธิ์
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายธนกร  หาญณรงค์
 
1. นางสาวสาคร  เสียงเพราะ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติยา  นามหานวล
2. เด็กหญิงสาธิกา  ปัญญาดิลก
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
 
1. นายละมุด  กุลกิจ
2. นางกมลทิพย์  กุลกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา   นามสง่า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์ปลาโด
3. เด็กหญิงนภสร  เนินแสง
4. เด็กหญิงนิภาดา  สีสะอาด
5. เด็กหญิงวรางคนา  อาจหาญ
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  สีทนสา
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   กาญจนสาธิต
3. เด็กหญิงมทินา  โพธิชิต
 
1. นางพรรณทิพา  ต้นสวรรค์
2. นางเกษมศรี  บุญพรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79.4 เงิน 10 1. เด็กชายทิมมี่   เบเคอร์
 
1. นางสาวพวงเพชร  พันธ์สีมา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรียิ่งยศ
 
1. นางสาวอนัญญา   ชมภูแสง