สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   บุญสิต
2. เด็กชายชัยวัฒน์   มิชฌิมะปุระ
3. เด็กหญิงนิชการต์   กระจับนาก
 
1. นายทชากร   บุญอำนวย
2. นายสมศักดิ์  วโรรส
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษอร  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กชายพงศธร  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวอนัญญา  ชมภูแสง
2. นางสาวเบญจา  โต๊ะถม