สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุลัย
 
1. นางทองบาง  อุปปะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปัณวัฒน์  ไทยะ
 
1. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรเมธ  ชนะวงษ์
 
1. นางทองบาง  อุปปะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศรัญญา  เหลาทอง
 
1. นางสังวร  ไชยฮะนิจ