สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  เนตรวงษ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  หารภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา   มุกมนตรี
 
1. นางมลิวรรณ  สุจารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมโยธา
 
1. นางนภาพรรณ  สิทธิคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   โคตรฉวะ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ศรีกกโพธิ์
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายธนกร  หาญณรงค์
 
1. นางสาวสาคร  เสียงเพราะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุลัย
 
1. นางทองบาง  อุปปะ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติยา  นามหานวล
2. เด็กหญิงสาธิกา  ปัญญาดิลก
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
 
1. นายละมุด  กุลกิจ
2. นางกมลทิพย์  กุลกิจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปัณวัฒน์  ไทยะ
 
1. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรเมธ  ชนะวงษ์
 
1. นางทองบาง  อุปปะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   บุญสิต
2. เด็กชายชัยวัฒน์   มิชฌิมะปุระ
3. เด็กหญิงนิชการต์   กระจับนาก
 
1. นายทชากร   บุญอำนวย
2. นายสมศักดิ์  วโรรส
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดลญา  ปุญญบาล
2. เด็กหญิงบุษกร  ทิวาพัด
3. เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางเกษมศรี  บุญพรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา   นามสง่า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์ปลาโด
3. เด็กหญิงนภสร  เนินแสง
4. เด็กหญิงนิภาดา  สีสะอาด
5. เด็กหญิงวรางคนา  อาจหาญ
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  นามฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จรัสแผ้ว
4. เด็กหญิงสิดาพร  วโรรส
5. เด็กหญิงอภัทรา  จงกลาง
 
1. นายปรีชา  หารภูมิ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ทิพย์
2. เด็กชายเพชรเอก  เกกาฤทธิ์
 
1. นางปวีณา  ชนะวงศ์
2. นางปวีณา  ชนะวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐลดา  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายรณพีร์  ป้องสีดา
 
1. นางปวีณา  ชนะวงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  สีทนสา
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   กาญจนสาธิต
3. เด็กหญิงมทินา  โพธิชิต
 
1. นางพรรณทิพา  ต้นสวรรค์
2. นางเกษมศรี  บุญพรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายนนท์วัฒน์   อุทธิยา
2. เด็กชายพีระดนย์   ปาสานาเก
3. เด็กหญิงวริศรา  ปากวิเศษ
 
1. นายชวลิต  อุปปะ
2. นางศิริมา    บึงจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ภูมิเขต
 
1. นางอารมณ์  นาก้อนทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญสิต
 
1. นางสาวสาคร   เสียงเพราะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79.4 เงิน 10 1. เด็กชายทิมมี่   เบเคอร์
 
1. นางสาวพวงเพชร  พันธ์สีมา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก
 
1. นางสาวสาคร  เสียงเพราะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรียิ่งยศ
 
1. นางสาวอนัญญา   ชมภูแสง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำคำ
 
1. นางพรรณทิพา  ต้นสวรรค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศรัญญา  เหลาทอง
 
1. นางสังวร  ไชยฮะนิจ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษอร  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กชายพงศธร  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวอนัญญา  ชมภูแสง
2. นางสาวเบญจา  โต๊ะถม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  เอียมใส
2. เด็กชายชรินทร์  สุนธงศิริ
 
1. นางสาวพวงเพชร  พันธ์สีมา
2. นางสาวนพรัตน์  พรมบุญเรือง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา   ปักการะเน
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมรินทร์
3. เด็กหญิงพาสุข  สุขสุวรรณ
 
1. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
2. นางศิริมา  บึงจันทร์