สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  นาทมพล
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  นาทมพล
 
1. นางดวงมณี  สัพพลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรนิกา  บุญเรืองศรี
 
1. นางดวงมณี  สัพพลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเสฐียร
 
1. นายวีระพงษ์  พฤกษชาติ