สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมล  ขอนแก่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คันธมาตย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุทธิประภา
 
1. นางจุฑามาศ  ผกากลีบ
2. นางสมจิต  สารพัฒน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมลธิดา  การินท์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  โพธฺิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดหล้า
 
1. นางณพัชนันท์  นารีโภชน์
2. นางเอมอร  ธิสามี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายจุมพล  คำเสนาะ
2. เด็กหญิงรจนา  ตาลเจิม
3. เด็กชายสายชล  เพิ่มผล
 
1. นางจุฑามาศ  ผกากลีบ
2. นางสาวจารุณี  ชินเวช