สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรมิดา  เสถียรเขต
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  เพิ่มพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิรักษ์
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  แต้มสีคาม
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภา
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  ชุมภูแสง
2. เด็กชายอำพล  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินหงษ์
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชรพล  พลลือ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทานะเวศ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุจารี
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขันติ  สมเนตร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ชอบบุญ
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นายลิขิต  โทพล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไขระวิ
2. เด็กชายธนวันต์  พลศรีเมือง
 
1. นางนิรมล  คงยืน
2. นางภิราภรณ์  สุจารี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุรภา  สิงหาอาจ
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงปวีร์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิงหาอาจ
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตนา  เม็มเสนา
2. นางสาวการะเกตุ  มาลาศรี
3. นางสาวเปรมิกา  ชุมภูแสง
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
2. นางภิราภรณ์  สุจารี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  รั่นอรัญ
2. เด็กหญิงวารินทร์  ลาหลายเลิศ
 
1. นางมาริดา  บุญลาด
2. นายลิขิต  โทพล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สัพโส
2. เด็กชายชนะชน  พิศพาน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อุคำ
 
1. นายโชติชัย  เวียงนนท์
2. นายคำเสิน  กลางประพันธ์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงณิชา  สุจารี
3. เด็กหญิงนารีญา  สังฆะกาโร
 
1. นางประยูร  ศรีหานู
2. นางวาสนา  สุจารี