สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติมา  บุโฮม
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงยลธิดา  กุดโอภาส
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุ่มมาตย์
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชินหงษ์
2. เด็กชายนันทพงศ์  วงศ์จำปา
3. เด็กหญิงปริมประภา  ทุ่งลาด
4. เด็กหญิงภัทรมน  สังข์มงคล
5. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
2. นางสายชนม์  กุชโร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงลลิตา  อู่ขุมเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์