สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรมิดา  เสถียรเขต
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติมา  บุโฮม
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  เพิ่มพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิรักษ์
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจรรยพร  โคสาสุ
2. นางสาวฐานิดา  วิชัยศรี
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
2. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  แต้มสีคาม
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองศรี
 
1. นายขวัญชัย  พลศรีเมือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภา
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเดโชชัย  ทุมคำมี
 
1. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธันยพร  ไชยกุฉิน
 
1. นายขวัญชัย  พลศรีเมือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  ชุมภูแสง
2. เด็กชายอำพล  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินหงษ์
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชรพล  พลลือ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทานะเวศ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุจารี
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขันติ  สมเนตร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ชอบบุญ
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นายลิขิต  โทพล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.23 เข้าร่วม 5 1. นายสุริยา  พันธ์ปลาโด
2. นายสุริยา  ศรีชนะ
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไขระวิ
2. เด็กชายธนวันต์  พลศรีเมือง
 
1. นางนิรมล  คงยืน
2. นางภิราภรณ์  สุจารี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทัศนียา  สิงหาอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  เกษมาชม
 
1. นายคำเสิน  กลางประพันธ์
2. นางมาริดา  บุญลาด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  พลศรีเมือง
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิลแสงสี
 
1. นายลิขิต  โทพล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เมฆคุณ
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปณิดา  บุญแจ่ม
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายงามพล  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายศรีสุนทร  พลศรีเมือง
3. เด็กชายไกรวิทย์  บูรณะกิตติ
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
2. นายลิขิต  โทพล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชาลิดา  พากเพียร
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศนียา  สิงหาอาจ
 
1. นายสมหมาย  ไขระวิ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงยลธิดา  กุดโอภาส
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุ่มมาตย์
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุรภา  สิงหาอาจ
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชินหงษ์
2. เด็กชายนันทพงศ์  วงศ์จำปา
3. เด็กหญิงปริมประภา  ทุ่งลาด
4. เด็กหญิงภัทรมน  สังข์มงคล
5. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
2. นางสายชนม์  กุชโร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคสาสุ
2. เด็กหญิงภัทรภา  ฐานะบำรุง
 
1. นางวิไล  ปะสาวะรา
2. นางสายชนม์  กุชโร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงลลิตา  อู่ขุมเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงปวีร์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิงหาอาจ
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตนา  เม็มเสนา
2. นางสาวการะเกตุ  มาลาศรี
3. นางสาวเปรมิกา  ชุมภูแสง
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
2. นางภิราภรณ์  สุจารี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นโสภา
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
2. นางสายชนม์  กุชโร
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงภัทรภา  ฐานบำรุง
2. เด็กหญิงสุุรภา  สิงหาอาจ
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
2. นางสายชนม์  กุชโร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยา  กาลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์
2. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงดนยา  จิตจักเมธา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรยา
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคสาสุ
2. เด็กหญิงสกาวใจ  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  รั่นอรัญ
2. เด็กหญิงวารินทร์  ลาหลายเลิศ
 
1. นางมาริดา  บุญลาด
2. นายลิขิต  โทพล
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สัพโส
2. เด็กชายชนะชน  พิศพาน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อุคำ
 
1. นายโชติชัย  เวียงนนท์
2. นายคำเสิน  กลางประพันธ์
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงณิชา  สุจารี
3. เด็กหญิงนารีญา  สังฆะกาโร
 
1. นางประยูร  ศรีหานู
2. นางวาสนา  สุจารี