สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีพล
 
1. นางจารุวรรณ  เพ็งโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายญาณากร  ศิริวรินทร์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ชอบสะอาด
3. เด็กชายอนุชา  จวนกระโทก
 
1. นางสุกัญญา  นัดที
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายสังเวียน  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยฮะนิจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวอทิตยา  สังกะสี
 
1. นางสาวณฐพร  มูลอำคา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลฤดี  แก้วดวงใหญ่
2. เด็กหญิงติณณา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีพล
4. เด็กหญิงสุปรียา  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงอทิตยา  สังกะสี
 
1. นางสาวณฐพร  มูลอำคา
2. นางรัตนภรณ์  กัญญาคำ
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  นัดที
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีหานนท์
2. เด็กชายสถิตย์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวพัชรี  ไชนฮะนิจ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงติณณา  สุทธิประภา
2. เด็กชายศราวุธ  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วันดี
 
1. นางรัตนภรณ์  กัญญาคำ
2. นายทองสุข  นันทวงศ์