สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วสะอาด
 
1. นางจารุวรรณ  เพ็งโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลิตา  โลเกตุ
2. เด็กชายธีริทธิพร  สุดสน
3. เด็กหญิงอุไรพร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสุกัญญา  นัดที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชินคำ
2. เด็กชายพิษณุ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  นัดที
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กชายทินกร  ลำเนา
 
1. นายรัตนาภรณ์  กัญญาคำ