สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66.8 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธีริศรา  ปากวิเศษ
 
1. นางเฉลิมศรี  นิลโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนพร  เทือกสาย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทวีแสน
3. เด็กชายศิรภพ  สุธาวา
 
1. นางสุกานดา  สุดสน
2. นางนิชามล  ศุภจินภัทระ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสา  ยวนกระโทก
2. นางสาววิภาดา  ยวนกระโทก
 
1. นางสาวณฐพร  มูลอำคา