สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  พันสีมา
 
1. นางเตือนใจ  พันสีมา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนา  พวงปัญญา
 
1. นางสาวชญานิศ  พลเยี่ยม