สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  พันสีมา
 
1. นางเตือนใจ  พันสีมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ชินทะวัน
2. เด็กชายอัศวิน  นาทองคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บุตรโคตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนา  พวงปัญญา
 
1. นางสาวชญานิศ  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิษนุ  ช่วยศิริ
 
1. นางสาวชญานิศ  พลเยี่ยม
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวทัศนีย์  พลเยี่ยม
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เปรินทร์
2. เด็กชายอนุชา  ประทุมชาติ
 
1. นางเตือนใจ  พันสีมา
2. นางสาวทัศนีย์  พลเยี่ยม
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรวิชญ์  เนินแสง
2. เด็กหญิงเจตนา  สานจันทร์
 
1. นางทองนาค  วงษ์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  พลเยี่ยม