สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคิรากร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ไกยสินธุ์
 
1. นายสุรจิตร  เครือแตง
2. นายบุญนาค  จ่าหนองหว้า
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  ครองบุญ
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  กองประสิทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ภูมิภาค
2. นายบุญนาค  จ่าหนองหว้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริษา  มณี
 
1. นางวิภาดา  สอปัญญา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุทธิยา  เหล่าอารี
 
1. นางวิภาดา  สอปัญญา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เหล่าอารี
 
1. นางวิภาดา  สอปัญญา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์แดง
2. เด็กชายจิรโชติ  เหล่าอารี
3. เด็กชายพันธกานต์  ศิลปี
 
1. นายสุรจิตร  เครือแตง
2. นางศิริลักษณ์  ภูมิภาค