สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  เหล็กน้ำคบ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อนันเอื้อ
 
1. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุทธิสน
2. เด็กหญิงขวัญพร  สุกุล
3. เด็กหญิงชลธิดา  แม้นศิริ
4. เด็กหญิงพรรณิดา  เกษคำภา
5. เด็กหญิงเมธาวี  ประชาไนย
 
1. นางสาวดัชนีย์  นาไชย
2. นางสาวสิริวิมล  กิ่งกันหา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สารพัฒน์
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิลปชัย
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ