สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.25 ทอง 13 1. เด็กชายพชรพล  บุญปก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพิ่มพูน
 
1. นางวิลาวัลย์  นวนเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ประนมศรี
2. เด็กชายทรงศักดิ์  เรียวกลาง
 
1. นางวิลาวัลย์  นวนเจริญ
2. นางหนูอาด  ศรีทองแดง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชำนะหาร
2. เด็กหญิงจีลนันท์  คูณสว่าง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ประนมศรี
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีทับทิม
6. เด็กหญิงนฤมล  ไชยธงรัตน์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉิมนอก
8. เด็กหญิงพีรยา  เศิกศิริ
9. เด็กหญิงเกสรา  แก้วปากเปาะ
10. เด็กหญิงแพรวา  เจริญชัย
 
1. นางสาวจริยา  เสนสอน
2. นางสาววิลาวัลย์  นวนเจริญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัชร  นาถาบำรุง
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุตรพรม
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงรื่น
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  คำทวี
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  เทพอินทร์
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สมหวัง
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  เทพอินทร์
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนสุข
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวิสรา  สถาพร
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์  ทริเพ็ง
 
1. นายสังคม  เข็มทอง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีราพร  ลือจันดา
2. เด็กหญิงปาณิสรา  แพงพรม
3. เด็กหญิงอารดา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางหนูอาด  ศรีทองแดง
2. นางศันษณีย์  เนตรวงษ์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กุลธา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สังธ์ศักดิ์
3. เด็กชายเอกภพ  แสงรื่น
 
1. นางศันษณีย์  เนตรวงษ์
2. นางหนูอาด  ศรีทองแดง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทุยโทชัย
 
1. นายทองพูน  โพธิจักร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนิฐา  กุุลฉวะ
 
1. นางทองพูน  โพธิจักร