สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองเฟื้อง
2. เด็กชายเจษฎากร  ลาสา
 
1. นางวิลาวัลย์  นวนเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงรื่น
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช