สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาวยุวดี  เวชกามา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โพธิวัน
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา