สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาวยุวดี  เวชกามา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณีรนุช  พรรณมาตย์
2. เด็กชายพงศธร  ไสว
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทุม
 
1. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
2. นายวุฒิพงษ์  กอสุระ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โพธิวัน
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จันทคะมุด
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  เหลาทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวาธินทร์  พรมทา
2. เด็กชายอภสร  เมืองนาม
 
1. นายอนันต์  โคตา
2. นางสาวรสชรินทร์  เวฬุวะนารักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโยธา
2. เด็กหญิงสุมาลี  พรมโคตร
3. เด็กหญิงอภัทชา  วงค์ษา
 
1. นางรัชฎาพร  วารินทร์
2. นางทิพวรรณ  เมฆกกตาล