สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงคริมา  วงศ์กันทรากร
2. เด็กหญิงธัญสิริ  เจียววนิชพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สอนสะอาด
4. เด็กหญิงพรชนก  แวงวรรณ
5. เด็กหญิงอาบเงิน  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางสาวแดนสมัย  บุตรจำรวญ
2. นายบุญร่วม  สิงหากัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  พินิจดำ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เปรินทร์
3. เด็กหญิงอัยลดา  สุขโข
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ฮารอฟ
5. เด็กหญิงเพชรชมพู  นุ่มนก
 
1. นางอิศวรา  สุคนธมาน
2. นางสาวกุลณัฐ  พุกรอด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เส้นเศษ
2. เด็กชายกฤษดา  โคตรบรม
3. เด็กชายกิตตินันท์  พินิจดำ
4. เด็กชายชนสรณ์  แสนเสนา
5. เด็กชายพงศ์พิศุทธ์  ถวิลหวล
6. เด็กชายพชธกร  โภคะ
7. เด็กหญิงพรรณวดี  เมืองแวง
8. เด็กชายพันธวิศ  ดุจนาคี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
10. เด็กชายยศธนกร  ฤทธิ์ช่วยรอด
11. เด็กชายวัชรินทร์  มีหนองใหญ่
12. เด็กชายวัฒนา  ปะสาวะนัง
13. เด็กชายวิรายุทธ  พวงปัญญา
14. เด็กหญิงสุชาวลี  สีนินสิทธิ์
15. เด็กชายอธิพัฒน์  ฮารอฟ
16. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เปรินทร์
17. เด็กหญิงเพชรชมพู  นุ่มนก
18. เด็กหญิงเพียงตะวัน  กุลศิริทรัพย์
19. เด็กชายเรียว  คิตาชิม่า
20. เด็กชายเอลียาห์  ทิพอาจ
 
1. นางอิศวรา  สุคนธมาน
2. นายบุญร่วม  สิงหากัน
3. นางสุวนีย์  ยาดอร์
4. นายจักรพงษ์  นครชัย
5. นางสาวแดนสมัย  บุตรจำรวญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุดาภา  อัศวภูมิ
 
1. นางศิริลักษณ์  คำขวา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  ภาเรือง
2. เด็กชายธัญญวัส  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายธีรพล  สุริโย
4. เด็กหญิงพิชามญช์  โภคะ
5. เด็กชายภัครนนทกรณ์  พลเมืองศรี
6. เด็กหญิงศิรประภา  สารพัฒน์
7. เด็กหญิงอโนทัย  อุ่นจันทร์
8. เด็กหญิงแพรสีทอง  เพ็ชรทวี
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหากัน
2. นางสาวอารีนาฎ  แสงพูล
3. นางศิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญฑิมา  อุดมรักษ์
2. เด็กหญิงญาติมา  ใต้เมืองปาก
3. เด็กหญิงนครินทร์  เทพสิงห์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวสี
5. เด็กหญิงสุชาวลี  สีนินสิทธิ์
6. เด็กหญิงสุเมทินี  กุตัน
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหากัน
2. นางสาวนารีนาฎ  แสงพูล
3. นางสุภาภรณ์  ราญมีชัย
4. นางศิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  ชโนทิศ
 
1. นายโชค  แก้วสิมมา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสรัตน์ดา  โมกข์รัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  หงษา
3. เด็กชายโชคทวี  พลเยี่ยม
 
1. นางอมรรัตน์  เม่นเผือก
2. นางศิริมา  พิศตะคุ