สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายวัชรินทร์  มีหนองใหญ่
 
1. นางศิริลักษณ์  คำขวา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุระชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เนตรแสงสี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทุทุมมา
 
1. นางสาวแดนสมัย  บุตรจำรวญ
2. นายบุญร่วม  สิงหากัน