สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิชญา  กมลเชื้อ
2. เด็กชายภูทิศ  โขงจำปา
 
1. นายศักดิ์ธนู  ทิพโชติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พระไชยบุญ
 
1. นายธีระยุท  อาจษาสิงห์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พรมใจ
2. เด็กชายสกุลวรรณ  เพ็งสกุล
 
1. นายธีระยุท  อาจษาสิงห์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงฉันทพัฒน์  สุขรัตน์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ชมพูเวียง
 
1. นายกษมา  วรรณภูมิ
2. นางลำใย  สีโนรัก