สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกิจ  เชษฐราช
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวบังอร  วรรณแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รังแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายทศพร  ไชยวิเชียร
2. เด็กชายวิทวัส  กมลเชื้อ
3. เด็กชายศุภชัย  มะอาจเลิศ
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
2. นางมณีพร  พละสุ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายภัทรพล  บุตรพรม
2. เด็กหญิงมาเรียน้ำฟ้า  ดีมา
 
1. นายธีระยุท  อาจษาสิงห์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิชญา  กมลเชื้อ
2. เด็กชายภูทิศ  โขงจำปา
 
1. นายศักดิ์ธนู  ทิพโชติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พระไชยบุญ
 
1. นายธีระยุท  อาจษาสิงห์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พรมใจ
2. เด็กชายสกุลวรรณ  เพ็งสกุล
 
1. นายธีระยุท  อาจษาสิงห์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสมหวัง
2. เด็กหญิงมลฤทัย  กิ่งเมือง
3. เด็กหญิงวรรณฐิณี  ศรีสมหวัง
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
2. นางมณีพร  พละสุ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยะภัทร  ลาดลี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สังฆะมณี
3. เด็กหญิงพรพิจิตรา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจันดา
6. เด็กหญิงเจนอักษร  พลเยี่ยม
 
1. นายกษมา  วรรณภูมิ
2. นางลำใย  สีโนรัก
3. นางสาวศิริวัลย์  จันทร์ส่อง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงฉันทพัฒน์  สุขรัตน์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ชมพูเวียง
 
1. นายกษมา  วรรณภูมิ
2. นางลำใย  สีโนรัก