สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  กรวยทอง
 
1. นางคมเพชร  เสนาปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนม์นิกา  พลเยี่ยม
 
1. นางพิสมัย  ชมจุมจัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชาญาดา  โอบอ้วน
 
1. นายสมใจ  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงไพลิน  รัตนวงศ์
 
1. นางเบญญาภา  ชมศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุส  เนินกล้วย
2. เด็กชายศุภกฤติ  นุ่นนาแซง
 
1. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
2. นางสาวณัฐวดี  บัวนันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงภักดี
2. เด็กหญิงปวีณัส  สวัสดิประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  มะลิกัน
4. เด็กหญิงวริศรา  รัตนวิรุฬห์
5. เด็กหญิงษาวิตรี  เตรีรักษ์
 
1. นางสุเนียร  สีอ่อน
2. นางสาวอรทัย  ศรีแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายชัญญา  แวงจันดา
2. เด็กชายณัฐกิตต์  นามชู
 
1. นางอาภาพร  กุลาเพ็ญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงโสภิตา  การินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  พลเยี่ยม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  กั้วเจริญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงสลิล  ตอพรหม
 
1. นางสาวจริยา  กั้วเจริญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัชพล  หนองชุ่นสาร
2. เด็กหญิงศรัญยา  นาจาน
3. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
 
1. นางอาภาพร  กุลาเพ็ญ
2. นางพิสมัย  ชมจุมจัง
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กชายขวัญมนัส  อัศวภูมิ
2. เด็กชายธนพงษ์  สมเพ็ง
 
1. นางสาววรัชยา  วาระเนตร
2. นายพีรวุฒิ  เวียนติง
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  พานอนันต์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  พานอนันต์
 
1. นายพีรวุฒิ  เวียนติง
2. นางสาววรัชยา  วาระเนตร
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เวชารัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญดง
 
1. นางเพ็ญศรี  โอ้อารี
2. นายประพันธ์  โอ้อารี
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  พันโน
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  การินทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  โพธิกะ
2. นางจินดา  ภูสนาม