สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเอมอารี  ทุดปอ
 
1. นายสมใจ  พลเยี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรดา  หงส์คำ
 
1. นางจรุงกลิ่น  นาทองคำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศศิธร  แก่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วอรุณ
 
1. นายอดิพงศ์  นิ่มวัฒนกุล
2. นางสุเนียร  สีอ่อน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีทา
 
1. นางลักคณา  โพธิ์นอก