สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปุรินสิริ  คชมิตร
 
1. นายไชยา  รัตนวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสาวชลลดา  พงษ์หนองโน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภควดี  เมืองแวง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุกใส
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ณ นคร
 
1. นางสฤษฎี  บัวเทิง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภาคภูมิ  จินดามล
2. เด็กหญิงวันประภา  แสนแก
 
1. นางลักคณา  โพธิ์นอก