สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเอมอารี  ทุดปอ
 
1. นายสมใจ  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  กรวยทอง
 
1. นางคมเพชร  เสนาปกรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงพชรพร  นูเพ็ง
 
1. นายสมใจ  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนม์นิกา  พลเยี่ยม
 
1. นางพิสมัย  ชมจุมจัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชาญาดา  โอบอ้วน
 
1. นายสมใจ  พลเยี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงไพลิน  รัตนวงศ์
 
1. นางเบญญาภา  ชมศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรดา  หงส์คำ
 
1. นางจรุงกลิ่น  นาทองคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปุรินสิริ  คชมิตร
 
1. นายไชยา  รัตนวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสาวชลลดา  พงษ์หนองโน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภควดี  เมืองแวง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุกใส
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพละพล  พลเยี่ยม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูมิภาค
 
1. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
2. นางสาวณัฐวดี  บัวนันท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุส  เนินกล้วย
2. เด็กชายศุภกฤติ  นุ่นนาแซง
 
1. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
2. นางสาวณัฐวดี  บัวนันท์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนันกานต์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงมนทษร  ขระมณี
4. เด็กหญิงรัตนา  คำมะเรียง
5. เด็กหญิงวิรัญญา  พิมพ์สี
 
1. นางสมถวิล  สิงหรัฐนนท์
2. นางสุเนียร  สีอ่อน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงภักดี
2. เด็กหญิงปวีณัส  สวัสดิประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  มะลิกัน
4. เด็กหญิงวริศรา  รัตนวิรุฬห์
5. เด็กหญิงษาวิตรี  เตรีรักษ์
 
1. นางสุเนียร  สีอ่อน
2. นางสาวอรทัย  ศรีแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายชัญญา  แวงจันดา
2. เด็กชายณัฐกิตต์  นามชู
 
1. นางอาภาพร  กุลาเพ็ญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรณิศ  มะโนนึก
2. เด็กหญิงจิราพร  เมืองแวง
3. เด็กหญิงปฏิพร  วรรณจรูญ
4. เด็กหญิงปนัดดา  มาตโสภา
5. เด็กหญิงพิมพิศา  หนองขุ่นสาร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีโท
8. เด็กหญิงศรัญยา  นาจาน
9. เด็กหญิงศุลีภัทร  ฮะยิ้ม
10. เด็กหญิงเนตรชายา  เวียงนนท์
 
1. นางวิสาขะ  เจริญสุข
2. นางอาภาพร  กุลาเพ็ญ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศศิธร  แก่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วอรุณ
 
1. นายอดิพงศ์  นิ่มวัฒนกุล
2. นางสุเนียร  สีอ่อน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงโสภิตา  การินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  พลเยี่ยม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  พลเยี่ยม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ณ นคร
 
1. นางสฤษฎี  บัวเทิง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  กั้วเจริญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงสลิล  ตอพรหม
 
1. นางสาวจริยา  กั้วเจริญ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีทา
 
1. นางลักคณา  โพธิ์นอก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภาคภูมิ  จินดามล
2. เด็กหญิงวันประภา  แสนแก
 
1. นางลักคณา  โพธิ์นอก
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัชพล  หนองชุ่นสาร
2. เด็กหญิงศรัญยา  นาจาน
3. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
 
1. นางอาภาพร  กุลาเพ็ญ
2. นางพิสมัย  ชมจุมจัง
 
26 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กชายขวัญมนัส  อัศวภูมิ
2. เด็กชายธนพงษ์  สมเพ็ง
 
1. นางสาววรัชยา  วาระเนตร
2. นายพีรวุฒิ  เวียนติง
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  พานอนันต์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  พานอนันต์
 
1. นายพีรวุฒิ  เวียนติง
2. นางสาววรัชยา  วาระเนตร
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เวชารัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญดง
 
1. นางเพ็ญศรี  โอ้อารี
2. นายประพันธ์  โอ้อารี
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  พันโน
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  การินทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  โพธิกะ
2. นางจินดา  ภูสนาม