สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อยู่่ไพร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญจมาตย์
3. เด็กหญิงกิตติยา  พัฒนโชติ
4. เด็กหญิงจริยา  ใต้เมืองปาก
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ตาลเลี่ยม
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  ตาลพรศรี
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล้ายทอง
8. เด็กหญิงธิชาพร  ตาลทรัพย์
9. เด็กหญิงพรชิตา  สุริพล
10. เด็กหญิงพรสุดา  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรโรจน์
12. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองจุลละ
13. เด็กหญิงวรกมล  พลเยี่ยม
14. เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เมืองปาก
15. เด็กหญิงอรุณวดี  ตาลทรัพย์
 
1. นางสาวประกอบ  กันยะ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยโชค
3. นางสาววจีราพร  มุขเสือ
4. นายจรัญ  นิสังข์รัมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพัชร  อัครปะชะ
 
1. นางสาวนิลรัตน์  เวฬุบรรพ์