สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธฺ์  พรมชาติ
 
1. นายมงคล  ไชยธงรัตน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายติณณภพ  ตรีภพ
2. เด็กชายวรวุฒิ  วังสา
 
1. นายสุระวิทย์  ลมวิชัย
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  น้ำบุ่น
2. เด็กหญิงอาริสรา  นวลตา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยแสง
 
1. นางประคอง  ศึกขยาด
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมชาติ
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  บัวดง
3. เด็กชายอัครพล  ลมวิชัย
 
1. นายสุรวิทย์  ลมวิชัย