สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงสุวลี  โคตพรม
 
1. นางโศภิต  คล้ายหนองสรวง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงตรีลดา  ตรีภพ
 
1. นางโศภิต  คล้ายหนองสรวง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิตา  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มาปะเม
3. เด็กหญิงโศภิตนภา  เรียบจ้อก้อ
 
1. นายยงยุทธ  กุตเสนา