สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนินทร์  จุดาสิงห์
 
1. นายรัศมี  ศึกขยาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงสุวลี  โคตพรม
 
1. นางโศภิต  คล้ายหนองสรวง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงตรีลดา  ตรีภพ
 
1. นางโศภิต  คล้ายหนองสรวง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิตา  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มาปะเม
3. เด็กหญิงโศภิตนภา  เรียบจ้อก้อ
 
1. นายยงยุทธ  กุตเสนา
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธฺ์  พรมชาติ
 
1. นายมงคล  ไชยธงรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายติณณภพ  ตรีภพ
2. เด็กชายวรวุฒิ  วังสา
 
1. นายสุระวิทย์  ลมวิชัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงไสย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาริพันธ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยดำ
 
1. นางประภาศรี  ถนัดค้า
2. นางโศภิต  คล้ายหนองสรวง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  เยื่อใย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียดดำ
3. เด็กหญิงตาล  จงใจสิทธิ์
 
1. นายสังคม  ป้องศรี
2. นายรัศมี  ศึกขยาด
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  น้ำบุ่น
2. เด็กหญิงอาริสรา  นวลตา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยแสง
 
1. นางประคอง  ศึกขยาด
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมชาติ
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  บัวดง
3. เด็กชายอัครพล  ลมวิชัย
 
1. นายสุรวิทย์  ลมวิชัย