สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงภณิตา  สตาเขต
 
1. นางรัสดา  มุ่งงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญชัย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันปัญญา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริเกต
 
1. นางศันสนีย์  มาลัยเถาว์
2. นางอรทัย  นพนิยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายธีรชาติ  หาญอาษา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เถื่อนบัวระบัติ
3. เด็กหญิงศิยากรณ์  ศรีผาวงศ์
 
1. นางสาวเวณิก  แก้วตา
2. นางลักขณา  มาลัยเถาว์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  คามวัลย์
 
1. นางปรียาพันธ์  โพธิจักร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บัวระบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  บัวระบัติ
 
1. นางเสาวคนธ์  พิมวงษ์
2. นางวัฒนาพร  หงศาลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พานสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ผดุงศรี
 
1. นางปรียาพันธ์  โพธิจักร
2. นางมยุรี  นารี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญภิละ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  อยู่เย็น
 
1. นางรัตติกาล  ตรีกุล
2. นางปราณี  ใบเอี่ยม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงมนัสวี  พั่วพันศรี
2. เด็กชายวันชัย  แสงอินตา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลต้น
4. เด็กชายศุภรพล  สารศิริ
5. เด็กชายสิทธิชัย  มนตรีพงษ์
6. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
 
1. นางปราณี  ใบเอี่ยม
2. นางนงค์นิตย์  จันทร์ศิริ
3. นางศรีนวล  ทิวาพัฒน์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.8 เงิน 14 1. เด็กชายธนากร  แหล่งสนาม
2. เด็กชายรชต  เขียวมา
3. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ตีเมืองซ้าย
 
1. นางสุธาวินี  อุ่นจันทร์
2. นางสาวสุนิตา  เอื้อกิจ